ماه های سال

 ماه مرداد

مرداد:نام پنجم ماه است از اه ای دوازدگانه ی ایرانی و دومین ماه از فصل تابستان مطابق با حزیران رومی و اسد عربی و آن 31 روز است و آغاز آن تقریبا مطابق روزنوزدهم ماه ژوئیه فرنگی است.

تا    به    مرداد    گرم   گردد   آب      تا  به  دی  ماه  سرد  گردد  باد (فرخی)

سود  ندارت  این  نفاق  چو داری      بر لب باد دی و به دل تف مرداد (ناصر خوسرو)

مرداد نام فرشته ای است موکل بر فصل زمستان و تدابیر امور و مصالحی که در ماه مرداد و روز مرداد واقع شود بدو تعلق دارد.نام روز هفتم از هرماه شمسی بنابر قائده ای که نزد پارسیان مقرر است که چون نام روز با نام ماه موافق آید ان روز را عید گیرند دراین روز  از این ماه عید کنند و جشن نمایند  و آن را جشن نیلوفر نامند و گویند که هر کسی که حاجت از پادشاهان و بزرگان خواهد،البته بزودی روا گردد.

در اوستا:Ameretat- صاحب فرهنگ جهانگیری گوید از این بیت حکیم فردوسی چنین مستفاد می شود که مردار موکل بر چهار پایان هم باشد.

ز خرداد باش از بر و بوم شاد         تن   چار پایانت   مرداد   باد

ماه شهریور

 شهریور:نام فرشته ای است موکل بر آتش و موکل بر جمیع فلزات و تدبیر امور و مصالح. روز شهریور که روز چهارم است از هر ماه شمسی بدو تعلق دارد. بنابر قائده کلیه ی مغان معتبر است که، چون نام روز بانام ماه آید عید باید کرد وباید جشن گرفت. در آیین زردشت یکی از ایزداندر فارسی شهریر گفته می شود. در اوستا "خشثترویه بمعنی کشور منتخب و در فارس هخامنشی و سانسکریت یعنی کشور. همین واژه در فارسی شهر شده و به جای بلده ی عربی به کار می رود.ابوریحان بیرونی نام این روز را شهریور نهاده است.

شهریور یعنی کشور برگزیده یا پادشاهی برگزیده. ور در اوستا بمعنی بهشت یا کشور آسمانی به کار میرود. شهریور نماینده ی پادشاهی و توانایی آفریدگار است.

/ 0 نظر / 9 بازدید